vedtekter

Sagene Torshov Historielag har til formål å finne og formidle lokalhistorie i det området som utgjør bydel Sagene i Oslo kommune. Navnet er det tidligere navnet på bydelen, og signaliserer at laget dekker et større område enn strøket Sagene. 

Justert etter årsmøte 1/10 2020.
Original-dokumentet kan lastes ned herfra (docx-format).

§ 1 Formål og navn
Sagene Torshov Historielag har til formål å finne og formidle lokalhistorie i det området som utgjør bydel Sagene i Oslo kommune. Navnet er det tidligere navnet på bydelen, og signaliserer at laget dekker et større område enn strøket Sagene.

§ 2 Medlemskap
Det er åpent for alle som betaler kontingent å bli medlemmer av laget. Alle medlemmer med gyldig medlemskap har stemmerett på lagets Årsmøte. Om ikke særlige tilfeller tilsier noe annet må medlemmer som velges til tillitsverv være over 18 år.

Styret kan utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemmer har fritak for kontingent og kan delta på historielagets arrangementer uten å betale egenandel

§ 3 Årsmøte
Årsmøtet er lagets høyeste organ og skal avvikles innen utgangen av mars hvert kalenderår. Innkalling til årsmøte kunngjøres i medlemsbladet Saugen, med fire ukers frist. Av innkallingen skal det tydelig framgå hvilke saker som skal behandles og hvilke frister som gjelder for innsendelse av saker medlemmer ønsker behandlet i møtet.

Alle relevante dokumenter til årsmøtet offentliggjøres på lagets nettside senest en uke før møtet.

Årsmøtet behandler og godkjenner årsmelding og regnskap for foregående årsmøteperiode samt budsjett for kommende periode.

Årsmøte velger styre for laget. Det skal velges leder, nestleder og kasserer samt fire andre medlemmer. Videre kan velges inntil 4 varamedlemmer.  Valgperioden er i alminnelighet for to år. Leder og nestleder kan ikke velges for samme periode. Det skal også søkes å velge resten av styret slik at representantene overlapper hverandre. Årsmøtet kan ved spesielle behov velge flere styremedlemmer for perioder på et eller to år. Det skal også velges valgkomité, revisor og to medlemmer til å underskrive protokollen fra møtet.

§ 4 Styret
Når et styre er valgt av årsmøtet er det gitt i fullmakt å konstituere seg selv hva angår oppgaver som ikke er bestemt av årsmøtet. Styret avholder møter etter behov for å behandle saker som angår driften av laget. For at styret kan fatte vedtak må leder eller nestleder og minst tre andre medlemmer være til stede. I tilfeller hvor det oppstår stemmelikhet i styret vil lederens stemme avgjøre utfallet, det samme gjelder for nestleder som trer inn i leders fravær. Styret plikter å ta opp og behandle saker medlemmene ønsker behandlet.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte
Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis dette kreves av minst 5 % av medlemmene eller hvis det kreves av et flertall i styret.  Ekstraordinært årsmøte kunngjøres på samme måte som årsmøte og med minst fire ukers frist. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som fremgår av innkallingen.

§ 6 Vedtektene
Vedtektene er gyldige fra den dato de er vedtatt og til annet bestemmes av årsmøte. Endring av vedtektene krever kvalifisert flertall i årsmøte (stemmene til minst 50% av de fremmøtte stemmeberettigede. Forslag som ikke oppnår kvalifisert flertall ansees som falt.

§ 7 Oppløsning av laget
Styret kan foreslå oppløsning / nedleggelse av laget. Slikt forslag skal behandles i ekstraordinært årsmøte og krever kvalifisert flertall for å bli vedtatt. Oppstår en situasjon hvor dette blir aktuelt pålegges styret å forhandle om sammenslåing med historielag det er geografisk naturlig å slås sammen med. Oppnås det resultater i slike forhandlinger skal dette settes opp mot avvikling i avstemningen. Alle lagets eiendeler overføres til Landslaget for Historielag dersom laget legges ned, ved sammenslåing med annet lag overføres eiendelene til det nye laget.